‘Won't You Take Me To...‘

60 x 80
Oils on canvas

Ref: Won't you take me to...

‘Won't You Take Me To...‘

60 x 80
Oils on canvas

Ref: Won't you take me to...